بمناسبت آغاز ماه مهر

مهر آمد و شد زمان دانش
بر رخ بودش نشان دانش
بگشوده ز مهر شد مدارس
آمد مه مهربان دانش
بر شاخ درخت کهربایی
بین بلبل نغمه خوان دانش
گر فصل گل و شکوفه طی شد
مهر آمد و ارغوان دانش
در فصل خزان شکوفه سر زد
از دامن بوستان دانش
شد چشم خزان پیر روشن
بر چهره نوجوان دانش
بشنو سخنان نغز و شیوا
در مدرسه از زبان دانش
رو تکیه بزن به سنگر علم
شو حاجب و دیدبان دانش
بهتر نبود ز دانشت یار
خوشتر چه ز ارمغان دانش
با جهل و خرافه می ستیزد
رزمنده نکته دان دانش
کن توشه زبهر ماه خرداد
کاید گه امتحان دانش
بس کن دگر این مقوله حکاک
گیتی شده بیکران دانش

/ 0 نظر / 15 بازدید