یک واقعیت تلخ

میخی افتاد، بخاطرمیخی نعلی افتاد، بخاطرنعلی اسب افتاد، بخاطراسبی سواری افتاد، بخاطرسواری جنگی شکست خورد، ... بخاطرشکستی مملکتی نابودشد، وهمه ی اینهابخاطرکسی بودکه میخ راخوب نکوبیده بود. و این واقعیت جامعه ماست

/ 0 نظر / 12 بازدید